Училище по изкуства и занаяти – Димитър Екимов” (2011 – до сега) – образование, възпитание и интеграция на сираци, изоставени деца и деца от малцинствата. “Училище по изкуства и занаяти – Димитър Екимов” ще бъде първото по рода си училище за социално слаби деца в България и на Балканския полуостров. То ще отвори врати за учебната 2014- 2015 в село Русаля, Велико Търново.

 

Диалог с младите(2009) – подобряване достъпа на учениците до образование и обучение и изграждане на благоприятна среда за комуникация между учители, ученици и родители. Финансиран със средства от ЕС по Оперативна програма Развитие на Човешките ресурси.

“Воля за промяна” (2008) – предоставяне на модели за деинституционализация на деца, лишени от родителски грижи и подпомагане процеса на интеграцията им в обществото. Финансиран по Програма ФАР/ЕС.

“Моят избор” (2007) – противодействие трафика на хора в рискови региони на страната чрез теоретични и практични обучения, семинари и консултации. Финансиран от Международната агенция помиграция (IOM) съвместно с Американската агенция за международно развитие (USAID).

“Изкуството – средство за промяна” (2007) – създаване на творчески продукти от деца и младежи в неравностойно положение. Финансиран от Национален дарителски фонд „13 Века България”.

“Децата на България” (2006) – организиране на детски образователни представления в домове за сираци и социално слаби деца. Финансиран от Министерство на културата на Република България.

“ТУРРОМБОЛ” (2005) – повишаване нивото на знания, умения и култура сред възпитаниците на специализирани институции за деца. Финансиран от Правителството на Кралство Холандия/ „Матра/КАП”.

“За по-добро утре” (2004) – разкриване на творческия и интелектуален потенциал на деца в неравностойно положение. Финансиран от Правителството на Кралство Холандия/ „Матра/КАП”.

“Шанс за младите” (2000-2002) – подобряване качеството на живот в социални домове за деца чрез разнообразни извънкласни занимания и осигуряване на финансови средства чрез спонсори и дарители. Финансиран от ТФ „БИС БАРД” и частни донори.