Проектът Училище по изкуства и занаяти – Димитър Екимов е фокусиран върху образованието, възпитанието и интегрирането на сираци, изоставени деца и деца от малцинствата, които притежават изявени умения и дарби в областта на изкуствата.

ИДЕЯ
Екипът на ТФ БИС БАРД работи над дванадесет години с деца в неравностойно положение. Според проучванията на организацията ни над 35% от подрастващите в тази група притежават способности и умения значително над средното ниво, а всяко второ дете демонстрира ярък талант. Идеята на първото в България Училище по изкуства и занаяти за социално слаби деца е да помогне на децата да запазят и развият своя творчески потенциал и да го превърнат в капитал за своето бъдеще. Убедени сме, че чрез професионална грижа и обучение, това може да се постигне.

ЦЕЛ
Целта на инициативата е да спомогне за ограничаване на сегрегацията в обществото, ниската образованост, увеличаващата се престъпност, социалната, културна и обществена маргинализация и словото на омраза към групата на етническите малцинства, към която принадлежат голяма част от децата в риск.

ЗА УЧИЛИЩЕТО
Училище по изкуства и занаяти – Димитър Екимов ще функционира под формата на пансион от предучилищен до 12-ти клас.Освен задължителните общообразователни предмети, учебната програма включва засилено изучаване на изкуство (театър, музика, танц, рисуване) и някои от типичните за България занаяти, приложими в съвременния бизнес. Обучението е насочено най-вече към развиване на индивидуалните заложби и способности на ученика, изграждане на необходимите умения за независим живот и гражданска отговорност.
Методологията на обучение е заимствана от програмата на сугестолога проф. Лозанов, както и от принципите на преподаване в училищата Валдорф. Първата година ще стартира с две паралелки от 15 деца – предучилищна и първи клас. Всяка следваща година ще се приемат нови попълнения за предучилищен клас. След първите 12 учебни години ще се достигне общия капацитет на училището от 170-200 деца.
Важен акцент в проекта е развитието на концепцията за устойчиво развитие, която за първи път ще се изпълни в българско училище – съхраняване и укрепване на почвите, грижа за водите, установяване на растителна покривка от екологично съобразени, полезни за човека растения, произвоство на био-зеленчуци, максимално рециклиране на отпадъците.

ЕТАПИ И СРЕДСТВА
Етапите и средствата са организиран в две фази – подготвителна и същинска. Общият бюджет за подготвителната фаза възлиза на сумата от 1.914.000 евро. От тях, до момента, са осигурени 957 000 евро. Сумата от 934 000 евро (или 7 005 000 датски крони), е финансирана от датската Фондация “ВЕЛУКС”, след кандидатстване на ТФ БИС БАРД с конкретен проект към фондацията. Останалите средства са осигурени от частни дарители в България и чужбина.
За финализиране на подготвителния етап са необходими още 957 000 евро, за които организацията кандидатства при търговски организации, частни лица или фондации.